Zde jsou naše kontakty, na tým a vedoucí. Pokud máte potřebu nám něco sdělit, prosím zašlete nám E-mail nebo zprávu SMS. Rádi se s vašimi názory nebo připomínkami, ale i jen dotazy, seznámíme a případně odpovíme...

Kolektiv vedoucích

Přihlásit se můžete zde:

Mažoretky Chlumec nad Cidlinou, z. s.

 

Stanovy spolku

 

 

 

 

Čl. I Název a sídlo

Název spolku: Mažoretková skupina Chlumec nad Cidlinou, z. s. (dále jen "spolek")

 

dlo: Tylova 696/IV, Chlumec nad Cidlinou, 503 51

 

 

 

 

Čl. II Účel spolku

Spolek je samostatnou právnickou osobou.

 

Účelem a posláním spolku je sdružovat mladé lidi - děti i mládež. Zaměření je na mažoretkový a twirlingový sport na amatérském základě.

 

Předmětem činnosti je: vytvářet podmínky pro pořádání finančně přiměřeně náročných, obsahově pestrých a odborně vedených jednodenních i vícedench aksouvisejících zejména s těmito činnostmi:

 

A) Nabízet kvalitní způsob trávení volného času

 

B)  Přispívat k tělesné zdatnosti a kultury pohybu dětí a mládeže

 

C) Rozvoj amatérské činnosti v oblasti mažoretkového a twirlingového sportu

 

D) Účast na postupových a nepostupových soutěžích a festivalech

 

E)  Pořádání kulturních akcí, vystoupení a školení

 

F)  Spolupráce s kulturními institucemi

 

G) Budování vlastního zázemí

 

H) Získávání sponzorů pro činnost spolku

 

I)   Reprezentace města Chlumec nad Cidlinou, Králohradeckého kraje a České republiky

 

Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání či jiné výlečné činnosti ve spojení s hlavními činnostmi spolku. Zisk z činnosti spolku lze však použít pouze k naplnění hlavních činností a poslání spolku včetně správy spolku.


 

Členství ve spolku

 

Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba. Rozhodovací právo má člen dovršením věku 21 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání a zaplacením

členského poplatku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

Člen má právo zejména:

 

A) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

 

B)  Podílet se na činnosti spolku

 

C) Obracet se na orny spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vydře

 

D) Volit a v případě plně svéprávných členů být volen do orgánu spolku

 

Člen má povinnost zejména:

 

A) Dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku.

 

B)  Aktivně se podílet na plnění cílů spolku, dodržovat vnitřní dohody a ne podnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

 

C) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

 

D) Platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.

 

E)  Soustavně nebo závažně neporušovat hodnoty a principy, ke kterým se spolek hlásí a dbát na jeho dobré jméno

 

Zánik členství:

 

A) Vystoupením člena písemným oznámením doručeným předsedovi. B)  Úmrtím člena.

C) Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze. D) Zánikem spolku.


 

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: A) Členská schůze

B)  Předseda

 

 

 

 

Čl. VI Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejmétřetina členů spolku.

 

Členská schůze zejna:

 

A) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.

 

B) Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření.

 

C) Volí předsedu a odvolává jej.

 

D) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů. E) Rozhoduje o zániku spolku.

Členská schůze je usnášení schopná za jakéhokoli počtu členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů s rozhodovacím právem, v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s rozhodovacím právem.

 

 

 

Čl. VII Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázch spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku movitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za


spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

 

Předseda je povinen:

 

A)  Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. Vl těchto stanov

 

B st řádně agendu členské schůze.

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII Zánik spolku

Spolek zaniká:

 

•    Usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem

 

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením členské schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených členskou schůzí předseda.

 

 

 Účinnost od 7. 2. 2016

 

 

 V Chlumci nad Cidlinou dne 7. 2. 2016

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                               Ověřil:

 

 

 

Kholová Aneta                                                                      Kratochvilová Markéta

Kalendář akcí!

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Go to top